תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש – אתר האינטרנט של חברת צמחים לתרופה בע"מ

 1. כללי 
  1.  השימוש באתר אינטרנט זה ("האתר") אשר מופעל והינו בבעלות של חברת צמחים לתרופה בע"מ ח.פ 516246832 מרחוב הרוקמים 29, חולון ("החברה"), כפוף לתנאי השימוש שיפורטו להלן ולהסכמת כל אחד מהמשתמשים באתר ("המשתמש") להיות כפוף לתנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"). לפיכך המשתמש נדרש לקרוא היטב את תנאי השימוש שיפורטו להלן.
  2. דרכי ההתקשרות עם החברה בקשר עם האתר, לרבות בקשת משתמש להסרת פרטיו ממאגר המידע של החברה (ככל שפרטיו מופיעים במאגר מידע שכזה) הינם פניה באמצעות טלפון למספר 072-3361036 או באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@trofa.co.il
  3. המשתמש רשאי לבקר באתר האינטרנט תוך שימוש במספר אמצעים אלקטרוניים כגון מחשב נייד, טאבלט ומכשיר סלולארי, ותנאי השימוש יחולו על כל שימוש של המשתמש באתר בכל מכשיר שהוא.
  4. מטרת האתר הינה לספק למשתמש מידע מקיף ככל הניתן, לרבות מידע הנוגע למוצרים שונים אשר יכול שהמשתמש ימצא בהם עניין.
  5. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תנאי שימוש אלו, כולם או חלקם, וכן את מבנה האתר ו/או התכנים המופיעים בו, לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות האתר, כולה או חלקה, כפי שיפורסם באתר לאחר שינוי כאמור אולם ללא מסירת הודעה למשתמש. המשתמש נדרש מפעם לפעם להתעדכן בשינויים שבוצעו במסגרת תנאי השימוש. 
  6. כל האמור בתנאי השימוש הינו כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינו הבסיס המשפטי היחידי שיחול בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה, אלא אם יערך הסכם ספציפי בין המשתמש לחברה. כל פעולה באתר על ידי המשתמש כפוף לתנאי שימוש אלו וכפוף להסכמתו המלאה של המשתמש לתנאי השימוש.
  7. לצרכי נוחות בלבד, תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר ובלשון יחיד, אולם הינו מתייחס לגברים ונשים כאחד והינו מתייחס גם ללשון רבים.
  8. שימושו של המשתמש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא קרא והבין את תוכן ומשמעות תנאי השימוש, כי הוא מסכים באופן מוחלט וללא הסתייגות לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה בקשר לתנאי השימוש ותחולתם על המשתמש. שימושו של המשתמש באתר מהווה אף הצהרה אודות כך שהמשתמש מודע לכך שכל מידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו, לרבות שמות, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו), בסיסי הנתונים, קוד המקור, עיצוב האתר וכל חומר אחר הינו רכושה הבלעדי של החברה וכי לחברה שמורות זכויות היוצרים, וזכויות קניין רוחני אחרות בקשר לכך. 
  9.  המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע המצוי באתר כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבוד או בשם של החברה כבעלת זכויות היוצרים באתר, או של כל גורם אחר. 
 • השימוש באתר
  1. המשתמש מתחייב להשתמש במידע המופיע באתר לשימושו האישי בלבד, ולא להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להדפיס או לפרסם או להעביר את התוכן המצוי באתר ו/או חלק ממנו לכל אדם ו/או גוף כלשהו ו/או לעשות כל שימוש אחר באתר ו/או תוכן המופיע בו ללא הסכמה של החברה מראש ובכתב.  המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר ו/או במידע המופיע באתר בשימוש באינו מותר בדין (לרבות שימוש המפר זכות יוצרים).
  2. החברה תהא רשאית למנוע כניסה ו/או ביצוע כל פעולה באתר במקרה בו החברה סבורה כי משתמש הפר את תנאי השימוש, לרבות שימוש בלתי ראוי במידע המופיע באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה. 
  3. המשתמש מצהיר שהינו מעל גיל 18. על אף האמור ככל שגיל המשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש באתר הינו כפוף לקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש לתנאי השימוש במלואם. שימוש באפליקציה מהווה את אישור המשתמש לכך שהתקבל אישור כאמור ובכל מקרה ככל שלא התקבל אישור כאמור, המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר. 
 • פרטי המשתמש 
  1. במסגרת השימוש באתר, ייתכן שיתבקש המשתמש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס' טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, מס' ת.ז, גיל, ופרטים נוספים. 
  2.  מובהר כי על פי דין לא חלה על המשתמש כל חובה להזין את פרטיו האישיים באתר ו/או להעבירם לחברה. ואולם, משתמש המזין את פרטיו מסכים להעביר לחברה את פרטיו האישיים על פי שיקול דעתו הבלעדי ומרצונו החופשי, על מנת להיכלל במאגר המידע של החברה. יובהר כי ללא הזנת פרטיו האישיים של המשתמש באתר ייתכן שלא יתאפשר למשתמש לבצע פעולות מסוימות באתר. 
  3. ביד כל משתמש הזכות להימחק ממאגר המידע של החברה על ידי משלוח הודעה לחברה באחד מדרכי ההתקשרות המופיעים בתנאי שימוש אלו. 
  4. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות החברה, המשתמש מסכים שבמקרה בו החברה סבורה שהמשתמש מפר את תנאי השימוש ו/או כל דין, תהא החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר וכן לבצע כל פעולה אחרת שהחברה תמצא לנכון על מנת להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בנוגע לאיזה מפעולותיה כאמור. 
 • סודיות ופרטיות
  1.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטיו הוא ייכלל במאגר המידע של החברה. במסגרת השימוש באתר ייתכן שייאסף מידע אודות המשתמש, בין היתר בקשר למיקומו, בקשר לזיהוי המשתמש ולמכשיר האלקטרוני באמצעותו המשתמש מבקר באתר, וכן מידע סטטיסטי שנאסף בגין השימוש של המשתמש באתר, אשר כאמור ישמרו במאגר המידע של החברה. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או שנאספו על ידי החברה.
  2. במסגרת שימוש המשתמש באתר, יבוצע שימוש בפרטי המשתמש לצורך המטרות הבאות (כולן או חלקן): (א) אספקת השימוש באתר בין היתר על ידי איתור מיקום המשתמש וכן לשם ביצוע שינויים ושיפורים באתר; (ב) לצרכי פילוח וניתוח סטטיסטי, לרבות מידע אודות הרגלי הקנייה של המשתמש; (ג) זיהוי המשתמש ומניעת שימוש באתר על ידי גורם שאינו המשתמש; (ד) לשם יצירת קשר עם המשתמש, לרבות משלוח הודעות, פרסומות ועדכונים רלוונטיים.
  3. החברה לא תעביר מידע הנוגע למשתמש לצדדים שלישים אלא במקרים המפורטים להלן: (א) המשתמש ביצע באמצעות האתר ו/או מידע המופיע באתר מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ב) התקבל בידי החברה צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור מידע אודות המשתמש לצד שלישי; (ג) המשתמש ביצע שימוש בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה באמצעות האתר ו/או מידע המופיע בו; (ד) המידע נדרש לצורך השימוש באתר ו/או לצרכים סטטיסטיים, ניתוח ובקרה; (ה) המשתמש הפר את תנאי השימוש; במכירה ו/או העברת זכויות החברה לצד שלישי; (ו) החברה קיבלה את אישור המשתמש להעברת מידע; (ז) בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; ו- (ח) החברה סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק לגופו או לרכושו של המשתמש.
  4. שימוש באתר על ידי המשתמש מהווה אישור של המשתמש לכך שהחברה תהא רשאית לפנות אל המשתמש בכל אמצעי תקשורת לרבות פקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע"פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל עניין הקשור בפרסומות בקשר לאתר ו/או למידע המופיע בו, עדכונים, חומר שיווקי וכיו"ב. 

הסכמה זו ניתנת לביטול על ידי המשתמש בכל עת על ידי מסירת הודעת לחברה.

  1.  שימוש בעוגיות (cookies): 

על מנת לשפר את חוויית המשתמש באתר, החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות"(cookies) . האתר עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש בעקבות שימוש באתר לרבות כתובת ה- IP, וסוג הדפדפן. 

 • סיכונים ואחריות 
  1.  המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהחברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות, פרטיות המשתמש ואבטחת המידע המצוי באתר, כי השימוש באתר כרוך בסיכונים, וכי אין באמצעים שננקטים על ידי החברה בכדי למנוע לחלוטין גישה בלתי מורשית למידע המצוי במאגרי המידע של החברה.
  2. המשתמש מודע לכך כי החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לחסינות מלאה מפני פריצות למידע המצוי במאגרי המידע של החברה, וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או באם מידע כאמור יאבד ו/או אם יבוצע שימוש לא מורשה. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, אשר נגרם ו/או יגרם כתוצאה מביצוע פעולות באתר שלא על פי תנאי השימוש. 
  3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים ו/או כל גורם אחר שאינו מטעמה, באתר ו/או במידע המופיע באתר. באתר עשויים להופיע קישורים לאתרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן של אתרים אלו ו/או לתכנים המוצגים בהם.
  4. כל התכנים ועצם השימוש באתר הינם לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. כל תוכן המופיע באתר (לרבות בקשר עם זמינות מלאים של מוצרים בבתי מרקחת), תלוי בצדדים שלישיים ואינו מהווה מידע מדויק בהכרח אלא מבוסס על הערכות החברה. החברה ו/או מי מטעמה לא יישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר.
  5. התוכן המוצג באתר הינו כפי שהוא ("As Is") והחברה אינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש בתוכן זה מסיבה כלשהי. החברה עושה כל שביכולתה כדי שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק. החברה לא תישא בכל אחריות לגבי טעות ו/או אי נכונות התוכן המוצג באתר. 
  6. ייתכן שבאתר יוצג מידע בקשר עם מוצרים רפואיים ו/או הדרכות ו/או הכוונות ו/או מידע אחר בנוגע לקנאביס רפואי על כל גווניו ותכשיריו. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך שכל המידע המוצג באתר אינו מהווה או מתיימר להוות ייעוץ רפואי כזה או אחר וכי אין במידע זה להוות תחליף לקבלת ייעוץ רפואי מאת רופא מוסמך. 
  7. המשתמש מסכים לפצות ו/או לשפות את החברה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לה ו/או לכל משתמש אחר באתר בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעות מהשימוש באתר על ידי המשתמש. 
 • שונות
  1. החברה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה על פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לכל גורם שהוא, ללא צורך בהסכמת המשתמש וללא צורך במתן הודעה כלשהי בקשר לכך. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. 
  2. על תנאי השימוש וכל עניין הקשור בהם, לרבות פרשנותם /או הפרתם ו/או תוקפם יחולו באופן בלעדי ומוחלט דיני ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית ביחס לכל מחלוקת ו/או בכל הנוגע לתנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו.
  3. לכל בירור נוסף בקשר לתנאי השימוש ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה בימים א'-ה' בין השעות 11:00-18:00 במספר הטלפון: 072-3361036 או באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת office@trofa.co.il
Shopping Basket
דילוג לתוכן